โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-31 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

1.ตำแหน่งพนักงานขับรถ สังกัดฝ่ายอำนวยการ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช, ปวส หรือปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
2. เพศชาย สัญชาติไทย
3. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
4. อายุ 22 – 35 ปี
5. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ประเภทที่ 2
6. สามารถขับขี่รถตู้และรถบรรทุกหกล้อได้
7. มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น ซื่อสัตย์ สุจริต มีบุคลิกและอุปนิสัยดี
8. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
9. มีประสบการณ์การทำงานด้านการขับรถจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
10. อัตราเงินเดือน 9,000 – 13,070 บาท

2. ตำแหน่งช่างทั่วไป / คนสวน 1 อัตรา
คุณสมบัติพนักงานบริการ ตำแหน่งช่างทั่วไป / คนสวน
1. เพศชาย
2. อายุระหว่าง 14 – 55 ปี
3. สัญชาติไทย
4. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ชำนาญการเฉพาะด้านที่ผ่านการอบรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในด้านการก่อสร้างหรือการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
5. มีความรู้ความสามารถด้านการบำรุงรักษา ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างหรือวัสดุอื่นๆ ได้
6. ดูแลงานจัดสวน ดูแลต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ จัด ตัดแต่งสวนให้มีความสวยงาม และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความตั้งใจ อดทน และอุทิศเวลาในการทำงาน
8. ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
9. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
10. อัตราเงินเดือนๆ ละ 9,000 – 13,070 บาท

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัคร วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 – วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานฝ่ายอำนวยการ อาคาร 5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ทางเว็บไซต์ www.yupparaj.ac.th สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 (รายงานตัวก่อน 08.30 น.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ www.yupparaj.ac.th
สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ
วันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ (รายงานตัวก่อน ๐๘.๓๐ น.) ณ ห้องอํานวยการ อาคาร ๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. – สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมเล็กห้องรองผู้อํานวยการฝ่ายอํานวยการ อาคาร ๕ เวลา 7.00 – .00 น.

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก