วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่และภาพถ่าย 1 อัตรา

วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่และภาพถ่าย ตั้งแต่วันที่ 12-21 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศวนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่และภาพถ่าย ปฏิบัติงานประจำวนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่และภาพถ่าย จำนวน 1 ตำแหน่ง
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 254 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 และ จะพิจารณาต่อสัญญาจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกสรร
(1) มีสัญชาติไทย
(2) เพศชาย/หญิง
(3) มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ จิต ฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 คือ
(5.1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
(5.2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(5.3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(5.4) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(5.5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด
(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จากคุก เพราะกระทำ ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ผ่านการรับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
(9) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.6
(10) มีทักษะในด้านคอมพิวเตอร์ ระบบ GIS แผนที่ และภาพถ่าย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

กำหนดการรับสมัคร
การรับสมัคร ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่และภาพถ่าย ให้ยื่นใบสมัครและหลักฐานด้วยตนเอง ณ ที่ทำการวนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 ไม่เว้น วันหยุดราชการ สามารถโทรศัพท์สอบถามรายละเอียด ได้ที่หมายเลข 0-4552-5737 หรือ ทางเพจเฟสบุค วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร โดยเรียงตามลําดับ ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยประกาศ ณ วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง หรือสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-๘๕๕๒-๕ricา ทางเพจเฟสบุค วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง หรือทางเวป http://www.phusing.dnp9.com