เทศบาลตำบลท่าแร่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 14 อัตรา

เทศบาลตำบลท่าแร่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-25 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานด้านช่าง ของกองช่าง เทศบาลตำบลท่าแร่ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) เงินเดือน 8,500 บาท

1 ตำแหน่งพนักงานช่าง จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
1. เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 65 ปี
2. เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้านช่างขึ้นไป หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
3. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ไร้ความสามารถหรือ จิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ
4. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น ของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน พรรคการเมือง

2 ตำแหน่งพนักงานดูแลระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
1. เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 65 ปี
2. เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไป
3. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ไร้ความสามารถหรือ จิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ
4. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น ของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน พรรคการเมือง

3 ตำแหน่งคนงานสวนสาธารณะ จำนวน 7 อัตรา
คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
1. เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 65 ปี
2. เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไป
3. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ไร้ความสามารถหรือ จิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ
4. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น ของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน พรรคการเมือง

4 ตำแหน่งพนักงานดูแลระบบศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
1. เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 65 ปี
2. เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไป
3. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ไร้ความสามารถหรือ จิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ
4. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น ของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน พรรคการเมือง

5 ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำศูนย์จัดการขยะฯ จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
1. เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 65 ปี
2. เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไป
3. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ไร้ความสามารถหรือ จิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ
4. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น ของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน พรรคการเมือง

กำหนดการรับสมัคร
ให้ผู้สนใจสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2564 ได้ที่กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ในวัน เวลาราชการ

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก