กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เข้ารับราชการ 6 อัตรา

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เข้ารับราชการ 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2564 (อัตรา ส.อ.)

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ตำแหน่ง พลขับรถ จำนวน 3 อัตรา
1.2 ตำแหน่ง ผช.พลประจำเครื่องทำลายล้างพิษ จำนวน 1 อัตรา
1.3 ตำแหน่ง เสมียนส่งกำลังบำรุง จำนวน 2 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 บุคคลพลเรือนชายมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร งดรับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการและผู้ที่ขอผ่อนผัน เข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการในปีที่สมัครสอบ
2.2 ทหารกองหนุน หรือผู้สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 – 5 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 30 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2534 – 2546)
2.3 ทหารกองประจำการที่ขอเลื่อนกำหนดเวลาปลดทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 ซึ่งครบกำหนดเวลาปลดทหารกองประจำการใน 1 พ.ค. 63 (ขอรับราชการในกองประจำการต่อ ตั้งแต่ 1 พ.ค. 63 – 30 เม.ย. 64) และทหารกองเกินที่ร้องขอสมัครใจเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครบกำหนดปลดทหารกองประจำการ ใน 1 พ.ค. 64)
2.4 ผู้สมัคร และ บิดา มารดา เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
2.5 มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคขัดต่อการรับราชการทหาร ตามพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ. 2497
2.6 เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2.7 ไม่อยู่ในสมณเพศ ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
2.8 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
2.9 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุก ตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิด ลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
2.10 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
2.11 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ และไม่เคยต้องโทษในคดียา เสพติดทุกประเภท
2.12 บุคคลที่มีรอยสักตามร่างกาย ต้องอยู่ภายในร่มผ้า และมีลักษณะที่ไม่มีขนาดใหญ่ จนน่าเกลียด ทั้งนี้ อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการในการพิจารณา
2.13 ผู้มีประวัติคดีอาญา และไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการและไม่แจ้งข้อเท็จจริง ตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบในคราวหลัง จะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการตั้งแต่ แรก ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทัพบกได้ในภายหลัง ดังนั้นจะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับ บรรจุหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลังได้
2.14 งดรับสมัครนายสิบกองหนุนที่มียศ จ.ส.ต. จ.ส.อ. กลับเข้ารับราชการ

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
3.1 ตำแหน่ง พลขับรถ
3.1.1 เป็นทหารกองหนุน หรือผู้สำเร็จนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 – 5 อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี
3.1.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะเรียกร้องขอสิทธิบรรจุตามที่คุณวุฒิที่ตนมีอยู่มิได้)
3.1.3 มีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ จากกรมการขนส่งทางบก

3.2 ตำแหน่ง ผู้ช่วยพลประจำเครื่องทำลายล้างพิษ
3.2.1 เป็นทหารกองหนุน หรือผู้สำเร็จนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 – 5 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี
3.2.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้น ไป (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะเรียกร้องขอสิทธิบรรจุตามที่คุณวุฒิที่ตนมีอยู่มิได้)
3.2.3 มีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์

3.3 ตำแหน่ง เสมียนส่งกำลังบำรุง
3.3.1 บุคคลพลเรือนชายหรือทหารกองหนุน หรือผู้สำเร็จนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 – 5 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี
3.3.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะเรียกร้องขอสิทธิบรรจุตามที่คุณวุฒิที่ตนมีอยู่มิได้)
3.3.3 มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานสารบรรณ สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยและ ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

3.3.4 สำหรับบุคคลพลเรือนชาย
– กรณีผ่านการตรวจทหารแล้ว ผลการตรวจเลือกต้องระบุว่าเป็นบุคคล จำพวก 1 เท่านั้น
– กรณียังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือกต้องมีร่างกายสมบูรณ์ มีความสูง ตั้งแต่ 160 เซนติเมตร และมีขนาดรอบอก 75/78 เซนติเมตร ตามที่คณะกรรมการวัดขนาดร่างกาย ของหน่วยวัดได้ ณ วันรับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร
กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22-26 มีนาคม 2564 สถานที่รับสมัคร แผนกกำลังพล กองแผนและโครงการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ( ในวันและเวลาราชการ ) ตั้งแต่เวลา 0900 – 1600 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2579-1561 ต่อ 99814

ประกาศผลการสอบคัดเลือก
– ในวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ แผนกกําลังพล กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก และทางเว็บไซต์ https://chemical.rta.mi.th/ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ตั้งแต่ ๐๔๐๐ เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก