วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์ 1 อัตรา

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์ ตั้งแต่วันที่ 11-26 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยวิธีคัดเลือก

ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทาง บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษาหรือทางสารนิเทศศาสตร์ หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

กำหนดการรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯยกเว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก