สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและธนาคาร หรือ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

(ความรู้ ความสามารถที่ต้องการ)
(1) มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
(2) มีความรู้ ความสามารถในการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
(3) มีความรู้ ความสามารถในการดำเนินการด้านการเงินและบัญชีภาครัฐ
(4) มีความรู้ ความสามารถในด้านการสื่อสาร การใช้ภาษา ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนอย่าง เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 1
(5) มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
(6) มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียด รอบคอบและแม่นยำ
(7) มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ดี

2. ชื่อตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000.- บาท (ห
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
(ความรู้ ความสามารถที่ต้องการ)
(1) มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาลีซู (ฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างชัดเจน)
(2) มีความรู้ ความสามารถในด้านการสื่อข่าว รายงานข่าว แปลข่าว การดำเนินรายการและการ กระจายเสียงทั้งในและนอกสถานที่ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
(3) มีความรู้ ความสามารถในด้านการสื่อสาร การใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนที่ถูกต้องเหมาะสมแก่ การปฏิบัติงานในหน้าที่
(4) มีความรู้ ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ประเด็น สรุปเหตุผลและปรับวิธีการทำงานให้ ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(5) มีความรู้ทั่วไปด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
(6) มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ในระดับดี
(7) มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ดี

กำหนดการรับสมัคร
สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ฝ่ายบริหารทั่วไป เลขที่ 44 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00-16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ 0 5328 3734

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก นักสื่อสารมวลชน
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก เจ้าพนักงานธุรการ