สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-19 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ชื่อตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

ปฏิบัติงาน ณ
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา จำนวน 1 อัตรา
แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน 13,020 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวท. หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างเครื่องกล ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่นๆ ที่ส่วนราชการเห็นว่ามีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
(2) กรณีไม่มีคุณวุฒิ ตามข้อ (1) ต้องได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลตามลักษณะที่กำหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี (ขับเครื่องจักรกล 5 ปี + เครื่องจักรกลที่กำหนด 2 ปี รวมเป็น 7 ปี) เครื่องจักรกลตามลักษณะที่กำหนด ดังนี้
1. รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ต่ำกว่า 150 BHP ลงมา
2. รถตักทุกแบบต่ำกว่า 150 BHP
3. รถกระบะเทความจุตั้งแต่ 5-10 ลูกบาศก์หลา
4. รถพ่นยาง
5. รถลากพ่วงขนาดตั้งแต่ 20 ตัน ลงมา
6. รถตีเส้น
7. รถบดไอน้ำตั้งแต่ 8 ตัน ขึ้นไป
8. รถบดสั่นสะเทือนตั้งแต่ 8 ตัน ขึ้นไป
9. รถบดล้อเหล็ก 2 ล้อ ตั้งแต่ 8 ตัน ขึ้นไป
10. รถบดล้อเหล็ก 3 ล้อ ตั้งแต่ 8 ตัน ขึ้นไป
11. รถกลิ้งตีนแกะชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเองตั้งแต่ 8 ตัน ขึ้นไป
12. รถบดล้อยางชนิดขับเคลื่อนด้วยตนเองตั้งแต่ 8 ตัน ขึ้นไป
13. รถยกแบบงาแซะเกินกว่า 5 ตัน

กำหนดการรับสมัคร
สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ด้วยตนเองที่ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) เลขที่ 224 หมู่ที่ 7 ถนนมิตรภาพ – หนองปลิง ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร. 0 4437 0736 ถึง 37 ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร

ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
กรมทางหลวงชนบท โดยสํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) จะประกาศรายชื่อผู้ผ่าน การเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ ณ สํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) เลขที่ ๒๒๔ หมู่ที่ ๗ ถนนมิตรภาพ – หนองปลิง ตําบลสุรนารี อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๓๐000 โทร. ๐ ๔๔๓๗ ๐๗๓๖ – ๓๗ และทางเว็บไซต์ http://www.drr๕.drr.go.th และ http://www.dr.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกําหนด ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีเป็นต้นไป แต่ถ้ามี การประกาศรับสมัคร ในตําแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการ เลือกสรรในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก