กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม – 18 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

1. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตราปฏิบัติงานที่สำนักงานเลขานุการกรม
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.พ.กำหนด
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

2. ตำแหน่งนายช่างเหมืองแร่ปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 บาท หรือตามที่ ก.พ.กำหนด
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาเทคนิค อุตสาหกรรม
2. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม – 18 กุมภาพันธ์ 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://tipirm.thaijobjob.com

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และทาง เว็บไซต์ www.dpim.go.th หัวข้อ “สมัครงาน” และ https://dpirm.thaijobjob.com

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก