โรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564

โรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ประจำปีงบประมาณ 2564

1. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 725.45 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ สาขารังสีเทคนิค สาขาฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาชีวฟิสิกส์ และได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค

2. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 725.45 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคแพทย์ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิค การแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

3. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าวันละ 604.55 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
3. มีความรู้ทักษะการพิมพ์ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Excel
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบริหารทรัพยากร มนุษย์ หรือสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลากร หรือการบริหารงานบุคคล หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์หรือ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาบริหารธุรกิจ

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 443.48 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน หรือสาขาวิชา ใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และไม่มีโรคประจำตัว

5. ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 3777. 27 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยได้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยทันตกรรมจากสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่มี ความเป็นมาตรฐานทางวิชาชีพหรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก (ปวช.) ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ (ม.6)
3. ได้รับวุฒิอย่างอื่นที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้
4. มีประสบการณ์ในการทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

5. ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 330 บาทคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา

7. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 12 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญหรือเทียบเท่า
2. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และไม่มีโรคประจำตัว

กำหนดการรับสมัคร
สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3 โรงพยาบาลมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและ เวลาราชการ

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนด วัน เวลา สถานที่ในการสอบ
โรงพยาบาลมหาสารคาม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่สอน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ บอร์ด ประชาสัมพันธ์กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๓ โรงพยาบาลมหาสารคาม และทางเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลมหาสารคาม http://www.mkh.go.th

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก