โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 1-5 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาพณิชยการ, บริหารธุรกิจ
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
อัตราค่าจ้าง 8,600 บาท/เดือน

กำหนดการรับสมัคร
สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 6 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 1-5 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.00 น.) หมายเหตุ ผู้มาสมัครงานต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ห้ามสวมกางเกงยีนส์

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลําดับคะแนนการสอบ คัดเลือก กรณีได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ยื่นใบสมัครก่อนเป็นผู้ที่ได้ลําดับสูงกว่า โดยพิจารณาจากวันที่รับสมัครเป็น สําคัญ และการขึ้นบัญชีรายชื่อให้ขึ้นบัญชีเป็นเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อหากมีคัดเลือกตําแหน่ง เดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสําหรับตําแหน่งนี้เป็นอันยกเลิก

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก