โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 มกราคม 2564

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา การบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ โยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิคส์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

2. นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

3. นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่กว่านี้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไข ความผิดปกตของการสื่อความหมาย

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.kkh.go.th/hrm ตั้งแต่วันที่ 25-29 มกราคม 2564
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก