สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง EP020014 ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาการใช้งานระบบจัดการเรียนรู้แบบดิจิทัล (เช่น การออกแบบ บทเรียนด้วย LMS, Online Meeting, การจัดสอบ Online) และการผลิตสื่อสมัยใหม่ให้กับอาจารย์มหาวิทยาลัย สังกัดศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ อัตราเงินเดือน 20,250 บาท จำนวน 1 อัตรา

ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) คุณสมบัติทั่วไป
1.1) ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
1.2) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ และจะต้องได้รับอนุมัติ คุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
1.3) หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

2) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1) มีจิตบริการ สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถสื่อสารบริบท (Context) ของเรื่องที่กำลังศึกษานั้นให้กับผู้อื่นได้
2.2) มีทักษะในการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการให้คำปรึกษาที่ดี
2.3) ความคิดเชิงรุกและเป็นระบบ ทำงานได้ดีภายใต้ความกดดันและมีทักษะในการจูงใจตนเอง
2.4) มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี สามารถประสานงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
2.5) สามารถใช้โปรแกรมสำนักงาน MS Office และมีทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
2.6) มีความสนใจในเครื่องมือและอุปกรณ์ในการสร้างสื่อสมัยใหม่ เช่น การถ่ายทำและตัดต่อวิดิโอ การใช้งานอุปกรณ์โสตฯ สามารถให้คำแนะนำผู้อื่นได้
2.7) หากมีประสบการณ์การดูแลและจัดการ Learning Management System (LMS) หรือ ดูแลระบบจัดการ Website เช่น WordPress, Wix, Weebly หรือระบบ IT อื่น ๆ ที่แสดง ให้เห็นถึงพื้นฐานความสามารถในการดูแลระบบ IT จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัคร ให้กรอกใบสมัครผ่านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU-HR Recruitment) ที่เว็บไซต์ https://hr.Oop.cmu.ac.th/recruitment เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา เบื้องต้น ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 (ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ จะปิดรับสมัคร ณ เวลา 16.30 น.

ประกาศผลการคัดเลือก
กองวิเทศสัมพันธ์ จะประกาศผลการคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2560 ที่เว็บไซต์ https://inter.Oop.cmน.ac.th และระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU HR e-Recruitment) ที่ https://hr.Oop.cmu.ac.th/recruitment และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2564 หากพ้นกําหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ในการคัดเลือก

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก