สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 15-23 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 15-23 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ชื่อตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างรายเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

กำหนดการรับสมัคร
สถานที่รับสมัคร จะต้องขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา เลขที่ 24 ถนนเดชาวุธ (ค) ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 15-23 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.ช่วงบ่ายตั้งแต่ เวลา 13.00 – 16.30 น. หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-3532-2608 และ 0-3532-2623

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ตามลําดับจากผู้ที่ได้ คะแนนสอบสูงสุดไปหาต่ําสุด ในกรณี ที่ คะแนนเท่ากันให้ ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจําตัวสอบก่อน เป็นผู้ที่อยู่ในลําดับสูงกว่า ณ สํานักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา เลขที่ ๒๔ ถนนเดชาวุธ (ค) ตําบลหอรัตนไชย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือทาง http://www.treasury.go.th/pv ayutthaya และ wwtreasury.go.th หัวข้อข่าว รับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว โดยจะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลสอบหรือเมื่อมีการสอบคัดเลือกใหม่ก็ได้

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก