มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด กองบริหารงานวิจัย

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด กองบริหารงานวิจัย จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินดือน (สอบถาม)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด กองบริหารงานวิจัย
1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในทุกสาขาวิชา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไม่รับ พิจารณาสำหรับใบรับรอง ซึ่งระบุว่า “กำลังเรียน” หรือ “รอผลการสอบ”
2 เพศชายหรือหญิง (สำหรับเพศชายต้องไม่มีภาระทางการทหาร)
3 หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือมีผลงานนำเสนอ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้นในการทำงาน มีความรอบคอบและมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีมทั้งเป็น ผู้นำและผู้ตามได้
5 มีทักษะดีที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษ
6 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ/หรือ โปรแกรมอื่นๆ ที่สามารถสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี

วิธีการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
การสมัครเข้ารับการคัดเลือก สมัครผ่านทางเว็ปไซต์ www.personnel.up.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ตามขั้นตอน ดังนี้
1 เปิดหน้าเว็บไซต์ www.personnel.up.ac.th เข้าไปที่เมนู สมัครงาน บันทึกข้อมูล ในระบบสมัครงานให้ถูกต้องและครบถ้วน
2 พิมพ์ใบสมัครงานจากระบบสมัครงาน
3 ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครงาน จำนวน 500 บาท โดยการ Download แบบฟอร์ม การชำระเงิน และทำการชำระเงินผ่าน Application ทุกธนาคาร หรือที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ภายใน วันสุดท้ายของการรับสมัคร มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี)
4 ส่งใบสมัครงานและเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก มายังกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 วงเล็บมุมซอง (สมัครงาน)
ทั้งนี้ การสมัครงานจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครดำเนินการครบทุกขั้นตอน สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมที่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองบริหารงานวิจัย โทร 0-5446-6666 ต่อ 1045 หรือกองการเจ้าหน้าที่ โทร 0-5446-6666 ต่อ 1040

มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

ลิงค์สมัคร http://app.personnel.up.ac.th/recruit/#!/positiondetail/MTM1Ng==

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก