วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ ตั้งแต่วันที่ 15-19 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ (เลขานุการ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ(เลขานุการ) คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการเลขานุการ หรือสาขาวิชาการจัดการสำนักงาน รับเงินเดือนในอัตรา เดือนละ 7,670 บาท ค่าครองชีพ 1,500 บาท

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
3. มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานดีและสามารถอุทิศเวลาต่อทางราชการได้
4. ไม่เคยเป็นลูกจ้างชั่วคราวของวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่แล้วไม่ได้ต่อสัญญาจ้างด้วยผลการประเมิน หรือถูกเลิกจ้างเพราะผิดสัญญาจ้าง
5. มีร่างกายแข็งแรง

กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจติดต่อยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคลากร อาคารอำนวยการ ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ได้ตั้งแต่วันที่ 15-19 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

การประกาศผลการสอบคัดเลือก
วิทยาลัยจะประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.และ กําหนดสอบสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ทาง http://www.ktc.ac.th ผู้ที่ สอบผ่านการคัดเลือก วิทยาลัยฯ จะขึ้นบัญชีไว้ตามลําดับคะแนนเป็นเวลา ๑ ปี และจะเรียกผู้ที่สอบไว้ตามลําดับ เข้ารายงานตัวปฏิบัติงาน เมื่อมีตําแหน่งอีกครั้งหนึ่ง

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก