สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-25 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

(1) ชื่อตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง (สวพ.1) (เชียงใหม่) 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท
– ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

(2) ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (สวพ.1) (น่าน) 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน

กำหนดการรับสมัคร
สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 (สวพ.1) ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์หมายเลข 053-114121 ถึง 5

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
กรมวิชาการเกษตร โดยสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ (สวพ.ด) จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ ณ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ (สวพ.๑) ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓ – ๑๑๕๑๒๑- ๕ และที่ เว็บไซต์ www.doa.go.th/oard1 และ www.doa.go.th (หน่วยงานสังกัดกรม * กอง สถาบัน สํานัก ศูนย์ กลุ่ม (ส่วนกลาง) *กองการเจ้าหน้าที่ » ข่าวสอบ) โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อเลือกสรรครบกําหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี ๔. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก