กรมศิลปากร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2564

กรมศิลปากร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุนโบราณคดี)

1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท
– เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพาณิชยการ
– มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี

2 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท
– มีความรู้ความสามารถ และชำนาญในหน้าที่
– ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสามารถขอรับใบสมัครและ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กรมศิลปากร (อาคารเทเวศร์) สำนักบริหารกลาง กลุ่มแผนงาน โครงการและ วิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 เลขที่ 81/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2564 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 ในวัน เวลา ราชการ ภาคเช้า 08.30 – 11.30 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 -16.00 น. โทรศัพท์ 02 1642531 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ (กรณีไม่สามารถมาสมัครสอบด้วยตนเองได้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและส่งเอกสารการสมัครงาน ไปยัง E-mail: plan_finearts@hotmail.com หรือทาง finearts.plan@gmail.com)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ใน วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ กลุ่มแผนงาน โครงการและวิเทศ สัมพันธ์ (เทเวศร์) ชั้น ๔ สํานักบริหารกลาง กรมศิลปากร และทาง www.finearts.go.th ในหัวข้อข่าวรับสมัคร งาน โทรศัพท์ ๐๒-๑๖๔๒๕๓๑

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก