มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,500 บาท

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปครบตามข้อ 16 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
2.2 ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสาขาวิชาสถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ จิตวิทยา และภาษาอังกฤษ
2.3 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี
2.4 มีความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
2.5 มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล การจัดทำรายงานสรุปผล และการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี

3. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถ download ใบสมัครได้ที่ http://www.president.su.ac.th/personnel/ หรือ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กองทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 10-31 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 02-849 7547

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกฯ จะประกาศให้ทราบ ในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2560 ณ สถานที่ รับสมัคร หรือ http://www.president.su.acth/personnel และโทรศัพท์ 02-849 7547