มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 8-26 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ สังกัด กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่ง ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,750 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการ ศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
2 มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยและอังกฤษอยู่ในระดับดี
3 ทักษะในการสื่อสารประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านสื่อยุคใหม่และ Social Media
4 มีทักษะในการเขียนข่าวและบทความให้มีความน่าสนใจ สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
5 มีความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนและกลุ่มสาธารณะต่างๆ
6 มีความคิดสร้างสรรค์และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
7 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เปิดใจ ทำความเข้าใจ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และสามารถเสนอ ความคิดเห็นและสามารถทำงานเป็นทีมได้
8 มีความยืดหยุ่นในการทำงาน ทำงานภายใต้ความกดดัน ตามหมายกำหนดการได้
9 สามารถไปทำงานต่างจังหวัด/ต่างประเทศได้
10 สามารถทำงานล่วงเวลาในวันหยุดได้ในกรณีเร่งด่วน

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี อาคาร 32 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่วันที่ 8-26 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 15.30 น.)

กําหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ทางอินเตอร์เน็ตที่ http:// personnel.ssru.ac.th และ Facebook / กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก