มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 1/2564 (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดงานบริหารการคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี
3. มีความขยัน อดทน รับผิดชอบงานในหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงตามเวลาที่กำหนด

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 โดยสามารถสมัครได้ ดังนี้
1. สมัครด้วยตนเอง สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์งานบริหารงานบุคคล http://department.kru.ac.th/kru_person/ หรือติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ งานบริหารงานบุคคล อาคาร 9 ชั้น 8 ห้อง 988 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในเวลา 08.30 – 15.30 น.
2. สมัครทางไปรษณีย์ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์งานบริหารงานบุคคล http://department.kru.ac.th/kru_person/ นำส่งพร้อมหลักฐานการรับสมัคร และหลักฐานการโอนเงิน ค่าธรรมเนียม ไปที่งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 70 หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190 โดยการรับสมัครทางไปรษณีย์จะยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก (ไม่เกินวัน สุดท้ายของการรับสมัคร) และการรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครนำส่งเอกสารครบถ้วน พร้อมทั้งโอนเงิน ค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียบร้อยแล้ว และจะไม่จ่ายเงินค่าธรรมเนียมคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ และหลังจากผู้สมัคร นำส่งเอกสารทางไปรษณีย์แล้วให้โทรศัพท์แจ้งที่งานบริหารงานบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 0 3453 4062

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก