กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 85 อัตรา

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 85 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564 (ส่วนภูมิภาค)

1. นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1 อัตรา
2. นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1 อัตรา
3. นักสังคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี) 1 อัตรา
4. นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท 1 อัตรา
5 นักสังคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ) 1 อัตรา
6. นักพัฒนาสังคม (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร) 1 อัตรา
7 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร) 1 อัตรา
8 พนักงานบริการ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก) 1 อัตรา
9 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม) 1 อัตรา
10 นักสังคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม) 1 อัตรา
11. นักสังคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์) 1 อัตรา
12 พนักงานบริการ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์) 1 อัตรา
13 พนักงานบริการ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต) 1 อัตรา
14 นักจิตวิทยา (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา) 1 อัตรา
15 พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง) 1 อัตรา
16. พนักงานบริการ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ) 1 อัตรา
17 นักสังคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี) 1 อัตรา
18 พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 2 อตรา
19 พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท 6 อัตรา
20 พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต 4 อัตรา
21 พนักงานบริการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต 1 อัตรา
22 พี่เลี้ยง (สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี) 3 อัตรา
23 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี) 1 อัตรา
24 พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี 2 อัตรา
25. พี่เลี้ยง (สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี) 3 อัตรา
26 พี่เลี้ยง (สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่) 3 อัตรา
27 พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส 1 อัตรา
28 พนักงานบริการ (สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี) 1 อัตรา
29 พี่เลี้ยง (สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี) 2 อัตรา
30 พนักงานบริการ (สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี) 2 อัตรา
31 พนักงานบริการ (สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ) 2 อัตรา
32 พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา 1 อัตรา
33. พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา 2 อัตรา
34 พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช) 2 อัตรา
35 พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช จังหวัดปทุมธานี 3 อัตรา
36 พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง ขอนแก่น 3 อัตรา
37. พี่เลี้ยง (สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี จังหวัดปัตตานี) 2 อัตรา
38. พี่เลี้ยง (สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่) 2 อัตรา
39 นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา 1 อัตรา
40 พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา 3 อัตรา
41. พี่เลี้ยง สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น 3 อัตรา
42 นักจิตวิทยา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง 1 อัตรา
43 พี่เลี้ยง สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง 4 อัตรา
44 พนักงานบริการ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง 1 อัตรา
45 พี่เลี้ยง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี 1 อัตรา
46. พี่เลี้ยง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร 1 อัตรา
47. พี่เลี้ยง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ 1 อัตรา
48 พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี 1 อัตรา
49 นักพัฒนาการเด็ก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง 1 อัตรา
50 พี่เลี้ยง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ 1 อัตรา
51 พี่เลี้ยง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถานที่รับสมัครของ แต่ละตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 22-26 มีนาคม 2564 ในวันเวลาราชการ (ผู้สมัครสอบเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
กรมกิจการเด็กและเยาวชน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ ณ สถานที่ที่รับสมัครของแต่ละตําแหน่ง และทางเว็บไซต์ www.dcy.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัคร ในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก