สำนักงานเขตหนองแขม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 13 อัตรา

สำนักงานเขตหนองแขม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 9 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานเขตหนองแขม เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
2 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
3 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
4 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
5 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถสูบสิ่งปฏิกูล) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ อ่านออกเขียนได้ และมี ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
2 ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาหรือที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตหนองแขม หรือเขตใกล้เคียง หรือสถานที่ซึ่งสามารถเดินทางมาปฏิบัติงานประจำวันได้สะดวก
3 ผู้สมัครตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ต้องได้รับใบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนต้นหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย เมื่อสอบผ่านการคัดเลือกและได้รับการ จ้างต้องทำหนังสือสัญญาค้ำประกันความเสียหายภายในวงเงิน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยการ ค้ำประกันด้วยบุคคลตามหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิค้ำประกัน หรือใช้เงินสดค้ำประกัน
4 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบาทุกประเภท ต้องได้รับใบ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2 จากกรมการขนส่งทางบก) เมื่อสอบผ่านการคัดเลือกและได้รับการจ้างต้องทำหนังสือสัญญาค้ำประกันความ เสียหายภายในวงเงิน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยการค้ำประกันด้วยบุคคลตามหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ ค้ำประกัน หรือใช้เงินสดค้ำประกัน
ผู้สมัครสอบและคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตาม ประกาศนี้ ครบถ้วนภายในวันปิดรับสมัคร หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบและคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติ ไม่ครบถ้วน จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและคัดเลือกตั้งแต่ต้น

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 3 สำนักงานเขตหนองแขม ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2564 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมใน การรับสมัคร

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
กําหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รวมทั้ง วัน เวลา และสถานที่สอบให้ทราบในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ ณ บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ สํานักงานเขตหนองแขม และทางเว็บไซต์ หWWWw.bangkok.go.th/nongkhame โดยประกาศรายชื่อเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นเอกสารหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน เท่านั้น

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก