โรงเรียนสิรินธร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา

โรงเรียนสิรินธร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-22 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนสิรินธร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท (รวมค่าประกันสังคม)

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิชาเอกคอมพิวเตอร์
2 มีความสามารถที่เกี่ยวข้องกับงานตามตำแหน่ง สามารถอุทิศตนให้กับการทำงานของโรงเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนให้กับราชการโดยรวม มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
3 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้อย่างชำนาญ เช่น Microsoft Word , Microsoft Excel และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4 สามารถใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
5 มีความรู้เกี่ยวกับงานบัญชีเบื้องต้น 3. การรับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนสิรินธร ตั้งแต่วันที่ 16-22 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
โรงเรียนสิรินธรจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสิรินธร ในวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ สําหรับการจัดลําดับที่จะจัดลําดับที่จากผู้ผ่านเกณฑ์ที่มีคะแนนรวมจากมาก ไปหาน้อย หากคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้มีคะแนนในกลุ่มความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งสูงกว่า อยู่ในลําดับ สูงกว่า หากเท่ากันให้ใช้วิธีจับฉลาก

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก