วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น รับสมัครครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น รับสมัครครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และตำแหน่งนักการภารโรง

1 ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาช่างยนต์) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 10,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครูพิเศษสอน (สาขาวิชาช่างยนต์)
1. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือปริญญาตรี สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้ พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา
2. เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ รับรองสิทธิที่รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้

2 เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานสื่อการเรียนการสอน/งานทวิภาคี) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (งานสื่อการเรียนการสอน/งานทวิภาคี)
1. จบการศึกษาในระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาการบัญชี สาขาการจัดการทั่วไป สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. มีความรู้ความสามารถและใช้งานทางด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office และ เครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี
3. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ และโปรแกรมคำนวณต่าง ๆ ได้
4. มีประสบการณ์การทำงาน และสามารถขับรถยนต์ได้จะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3 เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานทะเบียน) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (งานทะเบียน)
1. จบการศึกษาในระดับ ปวส. หรือเทียบเท่าประเภทบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. มีความรู้ความสามารถและใช้งานทางด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office และ เครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี
3. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ และโปรแกรมคำนวณต่าง ๆ ได้
4. มีประสบการณ์การทำงาน และสามารถขับรถยนต์ได้จะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4 เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานอาคารสถานที่) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (งานอาคารสถานที่)
1. จบการศึกษาในระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาช่างก่อสร้าง
2. มีความรู้ความสามารถและใช้งานทางด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office และ เครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี
3. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ และโปรแกรมคำนวณต่าง ๆ ได้
4. มีประสบการณ์การทำงาน และสามารถขับรถยนต์ได้จะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5 นักการภารโรง (เพศชาย) จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ7,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนักการภารโรง
1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีขึ้นไป
2. เพศชาย
3. มีความสามารถด้านก่อสร้าง ด้านไฟฟ้า
4. มีประสบการณ์การทำงาน และสามารถขับรถยนต์ได้จะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หมายเหตุ
– ตำแหน่งครูพิเศษสอน มีรายได้เพิ่มจากค่าปฏิบัติงานสอนเกินภาระงาน ประมาณ เดือนละ 7,680 บาท และเมื่อผ่านการทดลองงาน 1 เดือน ได้รับค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 500 บาท
– ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และนักการภารโรง มีรายได้เสริมจากการปฏิบัติหน้าที่ ธุรการนอกเวลาราชการ ประมาณเดือนละ 2,200 บาท และเมื่อผ่านการทดลองงาน 1 เดือน ได้รับค่าครองชีพ ชั่วคราวเดือนละ 500 บาท

กำหนดการรับสมัคร
สถานที่รับสมัคร ณ ห้องงานบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30น.ถึงเวลา 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก