คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,000 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวแรกบรรจุเดือนละ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทำงานได้เป็นอย่างดี
3 สามารถพิมพ์โต้ตอบจดหมายราชการได้ดี
4 วิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาและการนำเสนอข้อมูล
5 มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีเจตคติที่ดีต่อการทำงานร่วมกับอาจารย์และนักศึกษา
6 สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 เมษายน 2564 (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
วิธีการสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครให้ดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดได้ที่ http://www.sc.psu.ac.th bla: http://www.psu.ac.th
ช่องทางการสมัครมี 3 ช่องทาง โดยให้เลือกสมัครเพียง 1 ช่องทาง ดังนี้
1 สมัครด้วยตนเองที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ หรือ
2 ส่งใบสมัครและหลักฐานทางไปรษณีย์มาที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112 หรือ
3 สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://resume.psu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครงานที่กำหนดในเว็บไซต์ดังกล่าว
ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทร. 0 7428 8027, 0 7428 8014

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ คลิ๊ก

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา