สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 3-12 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นลูกจ้างจ้างเหมารายบุคคล ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราค่าจ้าง ภายในวงเงินไม่เกินเดือนละ 9,540.00 บาท

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(3) จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
(4) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft office) เป็นอย่างดี
(5) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(6) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(8) ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
(9) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทาง อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน อื่นของรัฐ
(11) ผู้สมัครชายต้องพ้นจากการรับราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ ทหารแล้ว

กำหนดการรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จันทบุรี เลขที่ 5 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โทร. 0 3932 1184 ตั้งแต่วันที่ 3- 12 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก