สำนักงาน ก.ค.ศ. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน 6 อัตรา

สำนักงาน ก.ค.ศ. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนของสำนักงาน ก.ค.ศ.

1 ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 18,000 บาท
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขานิติศาสตร์

2 ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณ จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 18,000 บาท
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

3 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 18,000 บาท
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 11,280 บาท
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาพณิชยกรรม สาขาการเงิน สาขาการคลัง หรือสาขาการเงินการธนาคาร

5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 11,280 บาท
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ สถานที่รับสมัคร กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน เลขาธิการ สำนักงาน ก.ค.ศ. อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 5 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร 0 2280 2837, 0 2280 2842

การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร
สํานักงาน ก.ค.ศ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ สํานักงาน ก.ค.ศ. อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น ๕ กระทรวงศึกษาธิการ และทางเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.ค.ศ. (http://www.otepc.go.th)

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก