กรมการทหารช่าง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเข้ารับราชการ 100 อัตรา

กรมการทหารช่าง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเข้ารับราชการ 100 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-22 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศกรมการทหารช่าง เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 100 อัตรา

คุณวุฒิ
1.1 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขางานเครื่องมือกล , ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างกลโรงงาน จำนวน 14 อัตรา
1.1.1 บุคคลพลเรือน/ ทหารกองหนุนประเภท 1 จำนวน 7 อัตรา
1.1.2 ทหารกองประจำการที่ขอเลื่อนปลด ครั้งที่ 1 (1 พ.ค. 63) จำนวน 7 อัตรา

1.2 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา การก่อสร้าง สาขางาน ก่อสร้าง โยธา , สถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างก่อสร้าง จำนวน 30 อัตรา
1.2.1 บุคคลพลเรือน/ ทหารกองหนุนประเภท 1 จำนวน 15 อัตรา
1.2.2 ทหารกองประจำการที่ขอเลื่อนปลด ครั้งที่ 1 (1 พ.ค. 63) จำนวน 15 อัตรา

1.3 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา โลหะการ สาขางาน เชื่อมโลหะ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างเชื่อม จำนวน 10 อัตรา
1.3.1 บุคคลพลเรือน/ ทหารกองหนุนประเภท 1 จำนวน 5 อัตรา
1.3.2 ทหารกองประจำการที่ขอเลื่อนปลด ครั้งที่ 1 (1 พ.ค. 63) จำนวน 5 อัตรา

1.4 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ , ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างไฟฟ้า จำนวน 20 อัตรา
1.4.1 บุคคลพลเรือน/ ทหารกองหนุนประเภท 1 จำนวน 10 อัตรา
1.4.2 ทหารกองประจำการที่ขอเลื่อนปลด ครั้งที่ 1 (1 พ.ค. 63) จำนวน 10 อัตรา

1.5 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา เครื่องกล สาขางานยานยนต์, เครื่องกลอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างยนต์ จำนวน 26 อัตรา
1.5.1 บุคคลพลเรือน/ ทหารกองหนุนประเภท 1 จำนวน 13 อัตรา
1.5.2 ทหารกองประจำการที่ขอเลื่อนปลด ครั้งที่ 1 (1 พ.ค. 63) จำนวน 13 อัตรา

1.6 ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการข้างต้น ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจาก สถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับผู้ที่ มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดจะต้องสำเร็จการศึกษาตามวุฒิที่กำหนดไว้ข้างต้นด้วย มิฉะนั้นจะไม่รับสมัคร และจะเรียกร้องสิทธิตามคุณวุฒิที่ตนเองมีอยู่ไม่ได้

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 เป็นบุคคลพลเรือนชายหรือ ทหารกองหนุน มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปี (พ.ศ.ปัจจุบัน ลบด้วย พ.ศ.เกิด) หรือทหารกองเกินซึ่งเป็นบุคคลจำพวกที่ 1 ในกรณีที่เป็น ทหารกองประจำการจะต้องครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2564
2.2 ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามระเบียบ กห. ว่าด้วยการกำหนดสัญชาติ ของผู้ที่จะบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจำการ นายทหารประทวนประจำการ หรือ พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) พ.ศ. 2557
2.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2.4 งดบรรจุ นายสิบกองหนุนที่มียศ จ่าสิบตรี – จ่าสิบเอก
2.5 งดรับบรรจุบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ.2543 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือก ทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
2.6 งดรับสมัครผู้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร กองประจำการ
2.7 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็น โรคหรือมีความพิการ หรือมีสภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540) และกฎกระทรวงฉบับที่ 76 (พ.ศ.2555) ออกตามความในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 โดยมีความสูงตั้งแต่ 160 ซม. ขึ้นไป และมีขนาดรอบอก ตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป (ในเวลาหายใจออก) และมีน้ำหนักตัว ไม่น้อยกว่า 48 กก. และไม่อยู่ในภาวะอ้วน (Obesity) ซึ่งมีค่าดัชนีความหนาแน่นของร่างกาย (Body Mass Index) ตั้งแต่ 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป
2.8 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.2507 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
29 บุคคลพลเรือนชายหรือ ทหารกองหนุน หรือทหารกองเกินซึ่งเป็นบุคคลจำพวกที่ 1 อนุโลมให้ผู้ที่มีรอยสักในร่มผ้าซึ่งมองไม่เห็นได้จากภายนอกเมื่อแต่งกายชุดกีฬา เสื้อยืดคอกลมแขนสั้น กางเกง กีฬาขาสั้น ถุงเท้าและรองเท้ากีฬา) หรือวัดระยะจากข้อศอก หรือหัวเข่าขึ้นไปถึงบริเวณที่มีรอยสักได้ระยะ น้อยกว่า 6 นิ้ว หากมีรอยสักในร่มผ้านอกเหนือจากข้างต้น ต้องมีขนาดไม่ใหญ่จนเกินสมควร (บริเวณแขน และขาทั้งด้านหน้าและด้านหลังต้องไม่เกิน 1/4 ของแขนและขา บริเวณลำตัวด้านหน้าไม่เกิน 1/4 ของลำตัว และลำตัวด้านหลังไม่เกิน 1/4 ของแผ่นหลัง) ไม่มีแผลเป็นที่ดูน่ารังเกียจ และไม่พบร่องรอย การเจาะหู ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมไม่ส่งผลกระทบในเชิง ลบต่อภาพลักษณ์ของ ทบ.
2.10 สำหรับทหารกองประจำการสมัครใจขอเลื่อนกำหนดเวลาปลด ครั้งที่ 11 พ.ค. 63) อนุโลมให้ผู้ที่มีรอยสักในร่มผ้า ซึ่งมองไม่เห็นจากภายนอก เมื่อแต่งกายเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับ แขนยาว ทั้งนี้รอยสักในร่มผ้า ต้องมีขนาดไม่ใหญ่จนเกินสมควร (บริเวณแขนและขาทั้งด้านหน้าและ ด้านหลังต้องไม่เกิน 1/4 ของแขนและขา บริเวณลำตัวด้านหน้าไม่เกิน 1/4 ของลำตัว และลำตัว ด้านหลังไม่เกิน 1/4 ของแผ่นหลัง) ไม่มีแผลเป็นที่ดูน่ารังเกียจ และไม่พบร่องรอยการเจาะหู ทั้งนี้ให้อยู่ใน ดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก พิจารณาแล้วว่าเหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของ ทบ.
2.11 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบ หรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการทหารมาก่อน
2.12 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม , ไม่อยู่ในสมณเพศ , ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้น ตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
2.13 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ และไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
2.14 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิด ฐานประมาท หรือลหุโทษ ไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา ไม่อยู่ในระหว่างรอลงอาญา และไม่อยู่ใน ระหว่างการประกันตัว
2.15 สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญา และไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการและไม่แจ้ง ข้อเท็จจริงต่อหน่วยรับบรรจุตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง ทบ. จะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูล อันเป็นเท็จต่อทางราชการตั้งแต่แรก ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ทบ. ได้ในภายหลัง ดังนั้น ทบ. จะ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอาจไม่รับบรรจุหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลังได้

กำหนดการรับสมัคร
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตลอด 24 ชั่วโมง) https://engr.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา08.00 น. ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น. จะปิดรับรับสมัคร สำหรับผู้ที่สมัครในเวลาที่กำหนด หากเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถแก้ไขและยื่นเอกสารได้ จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น. หากเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามกำหนดเวลาจะ ไม่มีสิทธิ์สอบ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องศึกษาขั้นตอนการดำเนินการสมัครทางอินเทอร์เน็ตโดยละเอียด และปฏิบัติตาม ขั้นตอนที่แนะนำให้ถูกต้อง

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก