สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-12 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเลขที่ 2193 สถานที่ปฏิบัติงาน กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเลขที่ 2209 สถานที่ปฏิบัติงาน กศน.อำเภอหนองสองห้อง จำนวน 1 อัตรา

อัตราเดือนละ 13,800 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

กำหนดการรับสมัคร
สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ติดต่อขอรับ ใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ภาคเช้า 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. ตามเวลาของหน่วยงานราชการที่รับสมัคร (เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกําหนดวัน เวลา และสถานที่การเลือกสรร
สํานักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกําหนดวัน เวลา และสถานที่การเลือกสรร ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ สํานักงาน กศน.จังหวัด ขอนแก่น และทางเว็บไซต์ http://khonkaen.nfe.go.th/khonkaen/

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก