สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 มกราคม 2564

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก

1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างรายเดือน 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชาหากเคยมี ประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรม สำเร็จรูป เช่น ArcGIS หรือ Ogis จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. นายช่างสำรวจ 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างรายเดือน 11,500.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาช่างก่อสร้าง สาขาช่างสำรวจ หรือสาขาช่างโยธา

กำหนดการรับสมัคร
สถานที่รับสมัคร ผู้สมัครจะต้องขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก 9/70 ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก ได้ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 จนถึง วันที่ 26 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก