ทัณฑสถานหญิงธนบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์

ทัณฑสถานหญิงธนบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ ตั้งแต่วันที่ 15-26 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศกรมราชทัณฑ์ (ทัณฑสถานหญิงธนบุรี) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดทัณฑสถานหญิงธนบุรี (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (หญิง) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 11,280.- บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา
– เป็นหญิงที่มีร่างกายแข็งแรงเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยจะต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 55 เซนติเมตร

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ต้องการ
1) มีความรู้ในงานราชทัณฑ์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยการราชทัณฑ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในความรับผิดชอบของกรมราชทัณฑ์
3) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
4) มีความสามารถในการปฏิบัติงานที่เคารพในความเป็นมนุษย์ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติหน้าที่
5) มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาในงานที่ปฏิบัติได้ดี
6) มีความอดทนอดกลั้นต่อสถานการณ์ บุคคล หรือสภาพแวดล้อมที่กดดันได้เป็นอย่างดี
7) มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการ ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
8) มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร สามารถอุทิศตน และเสียสละเวลาให้กับทางราชการ รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
9) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีความคล่องตัว
10) มีความซื่อสัตย์สุจริต และรักษาความลับของทางราชการ
11) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี รวมถึง มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องใช้สำนักงานอื่นได้

กำหนดการรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ทัณฑสถานหญิงธนบุรี เลขที่ 70 หมู่ 4 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ทัณฑสถานหญิงธนบุรี โทร 0 2453 0319 ต่อ 0 ในวันและเวลาราชการ

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
กรมราชทัณฑ์ โดยทัณฑสถานหญิงธนบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ เรียงลําดับที่จาก ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ทั้งนี้ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรฯ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันประกาศบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรฯ หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก