สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ลักษณะงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ลักษณะงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศกองกลาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

ลักษณะงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 10,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
– วุฒิการศึกษา ไม่น้อยกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป
– มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองกลาง กลุ่มภารกิจอำนวยการ อาคาร 3 ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564 (ในวัน เวลาราชการ)  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2590-1931

การประกาศผลการคัดเลือก
กองกลาง จะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ที่เว็บไซต์กองกลาง สํานักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข http://generalops.moph.go.th หมายเลขโทรศัพท์ 0 2580 1931 โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564